เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านโนนสว่างเหนือหมู่ 11 ต.บึงโขงหลง(สายหน้าร้าน7-11)ทางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก .40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ยาวรวม 233 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงพื้นลานตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรัลปรุงพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 900 ตารางเมตร หนา 0.15 เทตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านดอนกลาง หมู่ 1 ต.บึงโขงหลง (สายหลังฝายน้ำล้นบึงโขงหลง) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป /จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน/จ้างบำรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบของเครื่องขยายเสียง และลำโพงติดตั้งประจำอยู่ภายในหอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะตอนเดียว ทะเบียน บค 3350 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม-มีนาคม๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 13 ต.บึงโขงหลง ลงท่อ คสล. ขนาด Dai 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว รวม 97 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงพื้นลานตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 900 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มข้ามถนน 1 ชุดและปรับปรุงซ่อมแซมพรบรมรูป รัชกาลที่ 10 บริบ้านโพธิ์หมากแข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ เลขที่ 416 65 0072 และ 041 63 0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาป้ายโครงการจัดทำป้ายไวนิล โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อของรางวัลและขนม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างค่าใช้จ่ายในการติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน/จัดซื้อตลับหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ RICOH 230SFNw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของเทศเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) /จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 13 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้่าง 5.70 เมตร ยาว 7.20 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รายนางสาวศิริธร น้อยเสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง (สายภายในหมู่บ้านรวม 2 ช่วง) ช่วงที่ 1,2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ต.โพธิ์หมากแข้ง (สายซอยปู่ตาบ้านโนนสวรรค์) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณงานลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาป้ายโครงการงานลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมากำจัดวัชพืช (จอกแหน) ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับตกแต่งให้ครอบคลุมบริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง (สายภายในหมู่บ้านรวม 3 ช่วง) ช่วงที่ 1,2,3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 230 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2 ต.โพธิ์หมากแข้ง (สายหลังโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ 11 ต.บึงโขงหลง (สายข้างตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลงไปโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม) เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ 17 ต.บึงโขงหลง (สายภายในหมู่บ้าน รวม 4 ช่วง) ช่วงที่ 1,2 ขนาดกว้่าง 4 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3,4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 104 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี/ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มฉบับสมบูรณ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
1 - 50 (ทั้งหมด 663 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง