เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองการศึกษา
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-829-9359
(นางนวลลออ บุญเจิม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 0654453898
(นางรวิวรรณ อัฐนาค)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
โทร : 0812630065
(นางพรรณี แพงโคตร)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.วัดสโมธานนิคม
โทร : 0899711678
(นางจิรัฒฌาร์ ปุนริบูรณ์)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.บ้านหนองสิม
โทร : 0930864376
(นางปัดจี วงษ์รินยอง)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.บ้านดงสว่าง
โทร : 0857582353
(นางบัวผัน สายรัตน์)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 0935469484
นางสาววราภรณ์ จันทศิลป์
ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 084-7666163
นายทวีทรัพย์ พิมพ์วิชัย
ครูผู้ช่วย รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 095-6029966
(นางมนัส เพชรสมบัติ)
ครู ศพด.วัดสว่างวารี
โทร : 0922487650
(นางวนิดา ทะเสนฮด)
ครู ศพด.วัดสว่างวารี
โทร : 0610416635
(นางวิริญญา คล่องดี)
ครู ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
โทร : 0981682191
(นางโสภา สอนโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางสาวสุนิวรรณ นาชัย)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางจีรศิริ คุณโน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางสุมารี ทองใบ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสาวชัยยา จันทร์สุพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางนัฐนรี อภัยโส)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพัชรินทร์ สังข์วัง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(สุภาณี จันทร์พาณิชย์)
ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางนิมิตร บุญจูง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
นางสาวอริศรา วิชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอร มหาจันทร์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
(นางณัฏฐนันท์ ศรีโสภา)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพิริยา สาริโพธ์)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวขวัญชนก วิโย)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
นายวัฒนา สุดา
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
นางสาวจรรยมณฑน์ วิชาโคต
ผช.จพง.การเงินและบัญชี รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นายวัชระ โภสาราด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวพิชาญชุ์ กุลนอก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวงามจิตร ทองกันยา
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสวน น้อยโสม)
ภารโรง
(นางสุวารินทร์ อินเถื่อน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางปารีณา จิตรจักร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง