เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ระดับกลาง)
โทร : 086-235-6302
ตำแหน่ง (ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ระดับกลาง)
โทร : 061-140-0866
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
โทร : 091-065-8521
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
โทร : 095-662-6273
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
โทร : 064-315-4664
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : โทร : 064-315-4664
นายยุทธพงษ์ สายสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
โทร : 095-231-6846


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง