เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP image สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ folder ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง video_label แบบคำขอเอกสารราชการ chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี folder ประกาศโอนงบประมาณ folder ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ folder แผนการดำเนินงานประจำปี folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder แผนพัฒนาท้องถิ่น folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน folder รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี contact_phone ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง public e-service equalizer ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ cast ประกาศราคากลาง-RSS cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS cast ประกาศเชิญชวน-RSS cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 483

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.

ประกาศของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เรื่อง ข้อห้าม กฎ ระเบียบ การเข้าใช้พื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง และประชาสัมพันธ์ไม่เพิ่มจำนวนเรือนำเ

แผ่นที่ 1

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

folder ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
photo กำหนดยื่นชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 [19 พฤศจิกายน 2564]
กองการศึกษาฯ , กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ร่วมประดับโคม ตกแต่งสถานที่บริเวณสวนสาธารณะ ตรงจุดบริการที่จัดไว้สำหรับประชาชนมาลอยกระทง [19 พฤศจิกายน 2564]
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายคมกฤษ ภาษี รองนายกเทศมนตรีฯ และนายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง ห้วหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางสรุปการจัดระเบียบท่าเรือนำเที่ยว ณ... [19 พฤศจิกายน 2564]
กองช่าง ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และติดไฟประดับกระทงใหญ่ บริเวณสวนสาธารณะ (สวนขนาบบึง) เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนมาลอยกระทง [19 พฤศจิกายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
facebook

facebook
facebook

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ