เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
โทร : 0956626273
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ว่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสุภาพร สังขพันธุ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายศัตยา ไตยพันธ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิชาติ แต้มวงค์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสังคม ลาโพธิ์ )
พนักงานขับรถขยะ
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธงชัย ถิ่นนคร)
พนักงานขับรถขยะ
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง