เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นางสาวธัญชนก คำชนะ)
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 061-2263942
(นางสาวธัญชนก คำชนะ)
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 061-2263942
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 087-9850863
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 093-4639494
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
โทร : 098-1151362
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวขนิษฐา ชนะเวน)
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง