messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
โทร : 0643154464
(จท.วิทวัช สร้อยประดิษฐ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0929611127
(นางสาวอุษา กุลไพศาล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายขจรศักดิ์ กุลไพศาล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวธมกร สุขรี่)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววรรษมล ภูดิ)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
(นางสาวจิรวดี ลาบัวใหญ่)
ครูพี่เลี้ยงด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง