เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP image สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ folder ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง video_label แบบคำขอเอกสารราชการ chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี folder ประกาศโอนงบประมาณ folder ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ folder แผนการดำเนินงานประจำปี folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder แผนพัฒนาท้องถิ่น folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน folder รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี contact_phone ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง public e-service equalizer ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการสนัสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คู่มือรอ้งเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโบงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท.โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงินการบัญชี และการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file คู่มือ คำอธิบายการกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกคนองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file คู่มือ การจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและคำชมเชย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น